2005/Sep/05

จากการที่ได้เห็นเพื่อนคนหนึ่งเขียนบทความลงบน Weblog ของเขา ซึ่งบทความเหล่านั้นสามารถสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองได้ ผมจึงมีความคิดที่จะริเริ่มการเขียน Weblog เป็นของตัวเองเช่นเดียวกับคนอื่นบ้าง เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในกระแสของสังคมหรือไม่ก็ตาม โดยมีจุดมุ่งหวังที่ต้องการเห็นสังคมไทยที่อาศัยอยู่มีพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงไปในวิถีที่เจริญขึ้น ทั้งนี้ผมมิได้คาดหวังให้ผู้อ่านเชื่อตามข้อเขียนของผมโดยขาดการวิเคราะห์ แต่ผมหวังเพียงว่าให้ผู้อ่านทุกท่านเปิดใจอ่านและรับข้อเขียนของผมไปพิจารณาด้วยตนเองอีกต่อหนึ่งเท่านั้น
Social Equilibrium Stabilizer คืออะไร ?
คำดังกล่าวประกอบไปด้วยคำภาษาอังกฤษ 3 คำด้วยกัน คือ Social (= เกี่ยวกับสังคม), Equilibrium (= ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล), และ Stabilizer (= สิ่งที่ทำให้เกิดเสถียรภาพ) ดังนั้น Social Equilibrium Stabilizer คือ ผู้ที่ทำให้ดุลยภาพของสังคมมีเสถียรภาพ กล่าวคือ บทความหรือข้อคิดเห็นต่างๆที่แสดงอยู่ใน Weblog นี้ ถูกถ่ายทอดด้วยความมุ่งหวังที่ต้องการให้ทุกๆคนในสังคมมีสวัสดิการ (Welfare) ที่สูงขึ้นโดยที่ไม่เบียดเบียนหรือทำให้สวัสดิการของผู้อื่นแย่ลง จนสามารถทำให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่จุดที่เหมาะสมอย่างมีเสถียรภาพหรือที่ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เรียกว่า Pareto Improvement หรืออย่างน้อยที่สุดหากกลุ่มหนึ่งในสังคมมีสวัสดิการที่สูงขึ้น โดยทำให้สวัสดิการของอีกกลุ่มหนึ่งแย่ลง บทความของผมก็จะพยายามเสนอแนะแนวทางที่จะทำให้สวัสดิการของกลุ่มทีสองนั้นสูงขึ้น หรือที่ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เรียกว่า The Second Best Theorem
อย่างไรก็ดี การเป็น Social Equilibrium Stabilizer นั้น ถือเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของกลไกทางสังคมที่จะผลักดันให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่จุดหมายอันเจริญด้วยอารยวิถี
ดังนั้น การจะนำสังคมไทยไปสู่จุดหมายอันพึงปรารถนา จำต้องอาศัยความร่วมมืออันเป็นเอกภาพของทุกๆคนในสังคม ผมจึงมีความมุ่งหวังอันสูงสุดที่จะได้เห็นสังคมไทยเต็มไปด้วยประชากรที่เป็น Social Equilibrium Stabilizer อย่างแท้จริง...ดังเช่นเจตนารมณ์ของผมในวันนี้

edit @ 2005/09/07 21:05:16

Comment

Comment:

Tweet


blogสวยนี่หว่า

เดี่ยวนี้เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเชียว กรูยังบ้าบออยู่เลย

http://rynekel.bloggang.com

เอ้า
#3 by rynekel (61.91.210.54) At 2005-10-08 01:20,
ทำไมถึงดูวิชาการจังอ่ะค่ะ อย่าเครียดมาดนักดิ เด๋วหน้าแก่หรอก
#2 by น้องแป้งน่ารัก (203.118.124.72) At 2005-09-16 22:42,

Stabilizer
View full profile